như tiêu đề e nhận máy khách nói mất nguồn do khách tự tháo ra làm bong mất chân phím nguồn e tìm sơ đồ trên mạng nhưng không có thấy có nhiều shecmatic nhưng không có sơ đồ mạch anh em ai có sơ đồ cho e xin với ak em cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]