các anh em giúp minh 1 cái .

con samsung i777 dung octopus unlock bị lỗi thế này
anh em giúp mình 1 cái

To connect SGH-I777 phone you have to perform the following steps:
1. Disconnect USB cable from phone.
2. Go to Menu->Settings->Applications->Development.
3. Turn on "USB Debugging" option.
4. When the message appears press "Yes".
5. Connect USB cable to the phone.
6. Press "Read Info" in software.

Platform: Samsung Android
Selected port: COM3
Selected model: SGH-I777
Phone was not...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]