Hình chưa update,AE nào cần cứu máy thì link dưới nhen,stock rom flash bằng SP Flashtool

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]