HTC One M7 Sprint hboot 1.57, s-on, Unlock sim ok. (No s-off)

version-bootloader: 1.57.0000

version-main: 5.05.651.2

product: m7_wls

modelid: PN0720000

cidnum: SPCS_001

version-misc: PVT SHIP S-ON

security: on[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]C:\adb>cmd

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]