tình hình là em nhận con r 1001 mất trở phím nguôn,anh em ai câu phím nguôn con nằy cho em xin với


Chú ý:
- Bài post sai box.
- Tiêu đề cần rõ ràng, yêu cầu post lại.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]