Tình trạng máy bị rớt nghe gọi bình thường, nhạc loa ngoài rè rè lẹt sẹt và có nhạc nghe bị méo tiếng, có lúc bị nhiểu co te co te như amly có điện thoại để gần. Nghe qua phone thì bình thường. Mới khò chân ic lại bị thêm lỗi camera 8m hư.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]