máy bị mất chân phím tăng âm lượng giờ làm sao xin các a/c/e chỉ giáoChú ý: Bài post sai box đã move[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]