Mở mạng Samsung S5511T Telstra OK

Operation: Read Codes
Selected model: GT-S5510
Software version: 23.5
Searching Samsung modem... detected COM46
Reading phone info...
Model: GT-S5511
Country code: È£ÁÖ
Cal date: 2011-04-13
Factory SW: S5511AJKD4
Unique number: 80250001164565
Memory phone: K522H1HACA(S5510T)
Reading sysinfo... OK
Searching server... OK
Please wait, calculating codes... OK (time - 00:00:50)
Freeze code: 90419168
NET lock: 73039704
Sub lock: 00000000
SP lock:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]