em có cây mobistar 512 kẹp nguồn lên nhưng dùng pin thì không nên nguồn anh em giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]