anh em nào có file flash lenovo 706 bằng flash tool với đang kết một máy của tìm ra file để chạy.gôgle thì link chết,file bung ra thì ko chạy bằng tool đc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]