Unlock, mở mạng LG G2 T-Mobile D801 bằng code ok

LG IMEI:0138680002xxxxx NCK=7389479859043993 NSCK=6460855736230474 SPCK=7413312501542276 CPCK=0363177888140841 SIMCK=5136666108557378

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]