đo đạc thấy mất trở kháng 2 chân như hình không có main khác đo đường thử nhờ anh em có main hay đã làm qua xem 2 chân đó đi vào đâu [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]