HTC m8 quốc tế m8_ul S-off OK by Y cáp xtc2clip

-Áp dụng cho máy m8 lỗi ổ thẻ nhớ, hoặc ko có máy tính (ko cần đến máy tính)..
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


OKAY
12/10/2015 12:31:52 PM Read information completed.
12/10/2015 12:31:56 PM Sending oem writesecureflag 0
12/10/2015 12:31:56 PM ... (bootloader) SecuritySDInit: counter = 1
(bootloader) m8_init_sd, SD card already power on...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]