AE share nhiều rồi giờ mới gặp, thêm data

...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]