Operation: Unlock
Selected model: SC-04E
Selected port: COM582 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Software version: 23.5
Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 3567780541xxxxxx
Reading security... new type
Bypassing... OK
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done
Done with Samsung Tool PRO v.23.5


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]