ghim cáp -> giữ * # + gắn pin => DONE with GPG
File :


>>> Analyzing Code...Please Wait...
Password1: 0000
Password2: 1997

All Done...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]