cần cứu con S6 G920F có file full G920FXXU2BOFJ mà máy up cao nất r, nên cần ver cao nhất a e nào load sẵn up giúp,mạng cùi chuối quá
G920FXXU3QOKN G920FXXU3QOKT G920FXXS3COK5 a e nào có 1 trong 3 file load giúp e với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]