Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-J110M
Android version: 5.1.1
Product code: SM-J110MZKAPNG
Phone version: J110MUBU0AOH5
PDA version: J110MUBU0AOH3
CSC version: J110MSKY0AOH2
CSC country code: New Zealand
CSC sales code: SKY
HW version: MP 0.400
Phone S/N: R58GA21SZYD
Modem board:
RF cal date: 20151022
IMEI:
Checking Super user right... true
Reading nv data... OK
Analysing SEC file... OK
Initialization AT RIL... OK
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK
Rebooting phone......

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]