các phím khác vấn ok mỗi phím gọi lúc được lúc không mong các a/e giúp đỡ.
đã thay phím, vệ sinh lớp than vòng trong, vòng ngoài sạch sẽ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]