Samsung Mythic SGH-A897 Tiếng Việt Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Selected model: A897
Selected port: COM47 RELINK HS-USB QDLoader 9008
Selected port speed: 115200
Searching Samsung USB flash interface... detected COM47
Erasing RSRC1... OK
Sending RSRC1... OK
Flashing done (time - 00:00:59)[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]