tình hình em nhận con 301 sạc không báo j.
thay chân sạc mới vẫn not ok.
em gỡ 2 con tụ giác mass xong trắng màn luôn.
đóng 2 con tụ đó vào lại vẫn không đc.
test màn khác not ok.
bác nào biết chỉ em với
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]