mình nhận con máy bị chập rung, con rung thợ trước đã tháo bỏ, khởi động máy lên là máy cứ rung ầm ầm. đã gỡ thử chân xạc, khôi phục cài đặt gốc mà vẫn bị. các anh em mobile ai biết, hoặc đường đi của nó chỉ giúp mình với. cám ơn tất cả mọi người...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]