Nhận cái máy taiwanmobile A2 treo logo tìm rom gốc thấy toàn link bị lỗi, ae ai có share hoặc fix link cho mình với! thanks all!!![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]