Như tiêu đề e nhận máy trong tình trạng ấn phim to nhỏ hiện hình cái chuông không tăng giảm âm lượng được.Mong ae giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]