[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mình đã làm như hình
1.gỡ bỏ con 4 chân
2. Gỡ bỏ con r15
3. cuối cùng là diot đèn
Mong anh em kỹ thuật phone giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]