• Từ menu Start > Programs -> Accessories -> Command Prompt.

Lưu ý:Nếu bạn đang sử dụng Windows Vista ™ hoặc Windows 7, bạn có thể cần phải vào ứng dụng Command Prompt và chọn"Run as Administrator".  • Tìm thư mục Apploader bằng cách gõ cd C:\Program...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]