Rom Full Lolipop 5.1.1 SAMSUNG GALAXY NOTE 4 N910C
Rom dành để cứu máy treo logo , treo recovery , v.v.v......

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
File sẽ đến với ae có đủ 200 bài viết


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]