nokia 106 rớt nước mất đèn đã câu tắt ic đèn rùi vẩn không được câu theo hình của anh Phù rùi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]