Samsung C3520 Mã Bảo Vệ Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Selected model: C3520
Selected com port: COM3
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Use automatic parameters
Phone in TAT MODE
Phone IMEI: 35360305818165
Phone SW: C3520DXLJ2
Phone CSC: C3520OLALJ2
Phone BT ADDR: D831-CF-AE8009
Phone SN: RF1CC1F38R
[FREZEE]:05758890
[NET...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]