Nokia 6300 Mã Bảo Vệ Flash Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Number of Image Files: 3

Processing Image File :
rm217__07.30.mcusw
CMT Type : BB5
CMT Algorithm : BB5 ALGORITHM
Secondary Sending Speed : 3250000Hz
Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
Program Sending Speed : 6500000Hz
Message Reading Speed : 98000Hz
Number of Blocks : 944
Entry Point: 0x453C
Page Format : -1
MAX PAGE : 0x00004000

Processing Image File :
rm217__07.21.ppm_v
CMT Type : BB5
CMT...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]