nhận máy đã qua sửa chữa, kẹp nguồn chạm 0.1A im ru, em đã đóng lại CPU. đo thấy chạm áp vcore, các áp khác có, nhưng áp này trên schemantic không vô con nào hết, gỡ cuộn dây ra hết chạm nhưng dĩ nhiên bấm nguồn không nhúc n[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]hích gì, vậy chẳng lẽ cpu chạm, nhờ anh em xem hộ với, xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]