Rom Stock flash bằng FlashTool...tets ok..
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
đăng kí tài khoản tải bên needrom về nạp xong đưa lên cho ae nao sau này găp làm cho...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]