LG Optimus L90 D415 Repair / Fix Imei Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 2.1.4

Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM54
Selected model: D415
Reading info...
Model ID: LG-D415
IMEI: 000000-00-000000-0
Android version: 5.0.2
Battery level: 73%
Trying to enable Diagnostics ports...
Initializing ADB...OK
Waiting for...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]