e nhận con x2 02 mất sóng các bác sửa rồi giúp em với???


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]