[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Selected model: T999
Selected port: COM142 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Reading phone info...
Build: M8960A-AAAANAZM-1.0.443030
Reading security... OK
Writing security... OK
Reseting...
Unlock done
Done with Samsung Tool v.18.3

Selected model: T999
Selected port: COM142 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
File analysis... OK
Total file size:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]