E nhận máy 6300 khách nói để qua đêm mất nguồn . Kt thấy chỉ sáng 2 đèn xanh , nghĩ pm mang Best Crack not ok , bỏ qua HWK phang thì lỗi :

Log HWK :
1ST BOOT : C0,07 [Rm-217] [2.3.0.3]CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
CMT PUBID : 21900208508E7E566668AF0FBF559129DD2E8CA3
CMT MODE : 00
CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
CMT ROMID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00EC2208-00006921, Sam K8F5615ETM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm217__07.30.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00020000-0007FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-000DFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00100000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00200000-0031FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00320000-0105FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01060000-01067FFF
CMT NOR Erase Area: 0x01068000-0107FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:13
DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
CERT_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
CERT_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
CERT_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
CERT_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
CERT_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
....
DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
DATA_BLK_ERROR at: 0x00800400, FF
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK FFFFFFFFFFFFFF0410000000F172, LN: 0x004000, Time: 00:38
Process Failed, Repowering Mobile

E tiến hành quất 2 con nguồn vẫn lỗi như trên . Làm tiếp đến con Flash - làm chân lại - thì ok . Chia sẻ cho ae nào chưa biết gặp thì test thử kèo ạ . ae biết rồi đừng chém e :cuoi:

Log e nó sau khi làm lại con Flash

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]