[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
RUNNING v 1.1420/01.15/UNI
CARD SERIAL 00073508
SIGNED MODE (USING SERVER)
CFG:101000000000
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

PHONE IMEI : 35576205071969
writing "C:\Users\Admin Windows 8\Desktop\10_7_A_0_222.APP_SW_Yuga_GENERIC_1269_53 09_S1_SW_LIVE_5CA3_PID1_0002_MMC.zip"
Processing package
C:\Users\Admin...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]