Mình flash log báo lỗi thế này ae xem giúp

Selected model: S3100
Selected com port: COM5
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press shortly power button
Phone Detected
Sending loader1... OK
ARM version 5B11
Sending loader2...
Bad ask
Send loaders - fail
Elapsed time: 19 second, sw ver: 3.5.0040

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]