em JB con ipad mini done.
bấm vào cidya nó chạy 1 hồi xong vào không thấy ứng dụng của hệ thống đâu nữa chỉ còn ứng dụng cài đặt thôi.
e gà cái này các bác biết chỉ em với.
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]