[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

--------- 2015-12-22 08:30:16 ---------
SigmaKey 2.14.02 Qcom: Direct unlock
ZTE Handset Diagnostic Interface(DFU) (COM161), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2104.1.1, Date: 9/11/2013, USB\VID_19D2&PID_0112&REV_0227
Version: GB_EPLUS_P743KV1.0.0B14, GB_EPL20110609
Firmware: M76XX-TSNCJOLYM-6050
Date: Dec 13 2011...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]