Thông Tin Tiếng Việt + CH Play Lenovo S898t+ ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 4.2.2 Ổn Định ít hao Pin
Cài CH Play Le
novo S898t+ Mật Định Không Có
Xóa Bỏ Tất Cả App China Không Cần...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]