[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
-------- 2015-12-22 13:36:41 ---------
SigmaKey 2.14.02 MTK: Direct unlock
MediaTek USB VCOM (Android) (COM45), Provider: MediaTek Inc., Driver ver.: 2.0.1136.0,...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]