ngoài Care Suite (NCS) như chúng ta đã biết thì còn có một tool khác để giúp chúng ta
official của Nokia. Về cơ bản thì 2 tool hoạt động như nhau nhưng
for Retail (NSUR) hoạt động với giao diện...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]