như tiêu đề a e ai làm qua giúp mình với. iphone 4s bật 3G thì có sóng. tắt 3G mất sóng, báo dang tìm kiếm. thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]