như tiêu đề em nhận cây sam sung tab 3 mất nguồn ,kẹp nguồn không nóng con gì cả nhung dùng bin thử thì thấy nóng con này em gở bỏ thì treo 2a không biết con điốt này lấy ở main nào qua các bác giúp em với thanh [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]