Chức năng Tool V3.3:
- Auto check root, check busybox
- Diệt virus theo list với 400+ file virus được xác định
- Diệt virus thủ công theo từng phân vùng, chỉ cần nhập tên apk và enter.
- Backup/ Restore 1 file
- Install busybox
- Install 1 apk vao phone

Hình ảnh:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]