Nhận máy khách Samsung Zte Z812 nhà mạng AT&T unlock ok....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]