Nhận máy khách Huawei M2-801L 5.x.x tình trạng bị dính google Account do hardset hay up lại rom fix ok
Hình ảnh sau khi fix:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]