em nhân cây khach ,căm sac báo sac khoảng 1p máy báo lối sac pin,đá thay ic 6 chân,3 chân,chân sac,
bác nao làm qua chi e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]