Nhận máy khách Samsung G900P 5.0 nhà mạng Sprint unlock ok.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]